Informatie over valorisatie

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de pijler valorisatie.

Scouten door Impact Officers

De Impact Officers van de DCVA nemen een proactieve rol in het identificeren van veelbelovende initiatieven binnen de consortia door actieve deelname aan bijeenkomsten en het bieden van persoonlijke hands-on ondersteuning aan onderzoekers. Deze initiatieven worden in nauwe samenwerking met de onderzoekers en de betreffende Technology/Knowledge Transfer Offices (TTO’s/KTO’s) ontwikkeld tot concrete businessplannen.

Deze proactieve en intensieve begeleiding van de Impact Officers, evenals de ondersteuning van externe experts, resulteert in businessplannen van hoogwaardige kwaliteit. Dit vergroot de kans op het verkrijgen van (vervolg)financiering van F1RST en/of andere vroege-fase investeerders.

Services door Impact Officers om valorisatie te bespoedigen

Impact Officers werken nauw samen met onderzoekers en consortia bij het ontwikkelen van valorisatieplannen,n het navigeren door het proces van technologietransfer en het opzetten van start-ups. Om veelbelovende initiatieven te begeleiden, maken we gebruik van een mentorboard (SpringBoard). Deze mentorboard sluit nauw aan bij de ontwikkelingsfase waarin het initiatief zich bevindt en de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de ondernemer. Door samen te werken met externe experts op verschillende vakgebieden, zoals intellectueel eigendom (IP) & wet- en regelgeving, en met ervaren ondernemers kunnen we de begeleiding steeds beter afstemmen op de behoeften van onderzoekers en maatwerkondersteuning bieden.

Vanuit de TTT-regeling zijn vouchers beschikbaar voor businessvalidatie. We hebben echter geleerd dat dit niet altijd voldoende is om een volledig investeringsvoorstel te schrijven voor durfinvesteerders. Daarom ondersteunen we onderzoekers ook in het verkrijgen van extra financiering voor voucherkandidaten door middel van andere financieringsinstrumenten, zoals de Take-Off 1 van NWO.

Realiseren thematische technology transfer in samenwerking met lokale TTO’s / KTO’s

De Impact Officers werken strategisch samen met lokale TTO's en KTO's om de overdracht van cardiovasculaire technologieën naar de markt te vergemakkelijken. De Impact Officers blijven actief scouten en genereren leads voor F1RST. Deze veelbelovende initiatieven worden in samenwerking met de TTO's / KTO's van betrokken instellingen opgewerkt tot bedrijfsconcepten. Patenten met initiële validatie vormen de basis voor deze investeringsvoorstellen. De DCVA-taskforce van business developers biedt hen de mogelijkheid om gezamenlijke projecten te verkennen en regelmatig af te stemmen.

Educatie ter bewustwording van valorisatiekansen

Om de volledige valorisatieketen optimaal te benutten, is het cruciaal om onderzoekers bewust te maken van het belang ervan en hen te voorzien van de benodigde kennis. Dit willen we bereiken door het organiseren van workshops en bijeenkomsten, ondersteund door educatiemodules in samenwerking met RegMed XB. Deze educatiemodules zullen toegankelijk zijn voor alle consortia, individuele onderzoeksgroepen, valorisatie community events en het DCVA-leadership programma, waarbij afspraken worden gemaakt met de betrokken PI's om implementatie binnen de consortia te versnellen.

De nauwe samenwerking met de TTO's en KTO's van de UMC's en TU’s en DCVA partners die verschillende programma's aanbieden om onderzoekers te ondersteunen bij valorisatie, zal worden geïntensiveerd. Het is van groot belang om valorisatie een prioriteit te maken op de agenda van de consortia, waarbij research- en projectmanagers van deze organisaties een essentiële rol spelen bij het promoten, implementeren en opvolgen van deze educatiemodules.

Voorgenoemde events en educaties bieden de mogelijkheid om succesverhalen van de afgelopen jaren te delen. Dit werkt inspirerend en zal bewustwording vergroten.

Bredere inzet van het Impactplan voor grotere impact van onderzoeksresultaten op patiënten.

Het Impactplan vormt een cruciaal instrument voor een snellere ontwikkeling van onderzoeksresultaten naar concrete toepassingen en oplossingen voor patiënten. Bij alle toekomstige DCVA-consortia zal het Impactplan een integraal onderdeel zijn van de financieringsaanvraag. Bij lopende consortia wordt dit plan (gedeeltelijk) geïmplementeerd tijdens consortiumbijeenkomsten. Succesvolle uitvoering van het Impactplan is sterk afhankelijk van de aanstelling van impact coördinatoren binnen de consortia. Deze impact coördinatoren zijn 1) onderdeel van het consortium, 2) verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang op het gebied van impact, en 3) het eerste aanspreekpunt voor de Impact Officers.

Werkgroep

Valorisatie vormt een essentieel instrument om de impactdoelen van de DCVA te verwezenlijken. Om een breedgedragen valorisatiebeleid te ontwikkelen, is nauwe samenwerking met en betrokkenheid van DCVA-partners van cruciaal belang. Hiervoor is in 2023 de valorisatiewerkgroep opgericht. Zij houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, waaronder het identificeren en initiëren van lobbykansen, het aangaan van strategische samenwerkingen, de duurzame vormgeving van financieringsinstrumenten, educatie, en de valorisatie-afspraken tussen financiers en onderzoekers. Met de werkgroep wordt besproken welke rol de DCVA kan spelen bij het aanpakken van geïdentificeerde uitdagingen en lacunes.

Waarborgen van continuïteit van valorisatie binnen de DCVA

De lange termijn doelstellingen van deze TTT-regeling waarin DCVA & RegMed XB nauw samenwerken vereisen continuïteit. Deze doelstellingen omvatten de transformatie van de vooraanstaande wereldwijde wetenschappelijke positie van Nederland op het gebied van cardiovasculair onderzoek en regeneratieve geneeskunde in valorisatie. De fundamentele cultuurverandering die dit vereist zal naar verwachting meer dan 10 jaar in beslag nemen. Educatie en mentoring zijn twee belangrijke instrumenten in het vergroten van het bewustzijn en het enthousiasmeren van wetenschappelijke onderzoekers enthousiasmeren voor academisch ondernemerschap. De meeste vruchten hiervan kunnen we dus pas na afloop van de huidige TTT-regeling plukken. Dit wordt gereflecteerd door de exponentiële groei in casussen en opgestarte voucherprojecten