Procedure beoordeling Add-On projecten

De Check@Home screeningsinfrastructuur is vanzelfsprekend opgezet om de eigen primaire vraagstellingen te beantwoorden, maar tegelijkertijd kan Check@Home ook als een platform fungeren om nieuwe plannen te ontwikkelen en te valideren middels zogenaamde Add-On projecten. De Check@Home organisatie verwelkomt dan ook dergelijke plannen.

Vanzelfsprekend moeten deze Add-On projecten wel compatibel zijn met doelstellingen en logistiek van het Check@Home project. Om deze mogelijke Add-On projecten zorgvuldig te kunnen wegen dienen deze plannen aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Het voorstel is in lijn met de hoofdambitie van het Check@Home project “Het verlagen van de ziektelast van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2”;
  • Het Add-On project beïnvloed de primaire uitkomsten (waaronder de participatiegraad, toegankelijkheid, opbrengst en kosteneffectiviteit) van de Check@Home screening niet nadelig;
  • Het project past binnen de tijdslijnen van het Check@Home project;
  • Het Add-On project wordt afgestemd op de bestaande plannen zodat deze op elkaar aansluiten; en,
  • De initiatiefnemer van het Add-On project verzorgt zelf de financiering en de uitvoering van het project als het leidt tot meer werk.

Het bij elkaar brengen van de financiering voor het Add-On project is dus de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer zelf. Dit betreft financiering voor het uitvoeren van het complete Add-On project, inclusief het dekken van de kosten om dit project naadloos aan te laten sluiten bij de Check@Home screening en eventuele extra kosten, bijvoorbeeld voor meerwerk, voor extra personele ondersteuning, en voor het opslaan, verwerken en analyseren van de verzamelde data in het Add-On project.

Het Check@Home consortium kan ondersteuning bieden om het Add-On project mogelijk te maken. Vanzelfsprekend zal er worden meegedacht hoe het Add-On project zo ingericht kan worden dat deze goed aansluit bij de bestaande screeningsplannen. Daarnaast kan het consortium een steunbrief schrijven ter ondersteuning van bijv. een financieringsaanvraag.

Om de stuurgroep een oordeel te kunnen laten vormen over de relevantie en haalbaarheid van het voorgestelde Add-On project, dienen initiatiefnemers van Add-On projecten een voorstel in te dienen voorafgaand aan het stuurgroep overleg. In het stuurgroep overleg wordt het voorstel besproken en kan de initiatiefnemer (indien noodzakelijk) het voorstel mondeling toelichten. Op basis van het voorstel en eventuele mondelinge toelichting zal de stuurgroep een besluit nemen of het Add-On project verder uitgewerkt kan worden in het kader van het Check@Home project en hoe het consortium de initiatiefnemer kan ondersteunen.

Aanvragers dienen tenminste 2 weken voorafgaand aan een stuurgroep overleg (dat elke 6 weken plaatsvindt, een overzicht van de vergaderdata wordt nog gedeeld) een uitwerking van het Add-On project delen met de projectcoördinatoren. Dit voorstel zal uiterlijk 1 week voor het stuurgroep overleg worden gedeeld met de stuurgroep. Er zullen maximaal 2 voorstellen per stuurgroep overleg worden besproken. Indien de stuurgroep besluit een steunbrief te schrijven, zal deze steunbrief zo snel mogelijk worden gedeeld met de aanvrager. De steunbrief zal worden ondertekend door (één van) de hoofdaanvrager(s) van het Check@Home consortium. Wanneer de stuurgroep het besluit neemt dat er geen steunbrief wordt afgegeven, zal dit ook zo snel mogelijk worden gedeeld worden met bijbehorende argumentatie.